Kutatási programjaink

  1. Kárpátalja vizes élőhelyeinek ökológiai állapotfelmérése

Kárpátalja felszíni vizek tekintetében igen gazdag területnek mondható, viszont ökológiai szempontból ezen élőhelyek többsége tudományosan nagyrészt feltáratlan. Terepi tapasztalataink azt mutatják, hogy Kárpátalja ezen élőhelyei elsősorban a kommunális szemét, valamint szennyvíz, illetve a mezőgazdasági vegyszerhasználatból eredően gyors degradálódásnak indultak. Helyzetük a vidék komplex ökológiai állapotára hatással van. A kutatási program keretében első körben a síkvidéki vízfolyások állapotfelmérését végeznénk el (Tisza, Borzsa, Latorca, Batár, Szalva, Csaronda, Kerepec, Dédai-Mic), illetve állóvizeket mérnénk fel (Tóvár Ornitológiai Rezervátum, Beregdádai Halastó Hidrológiai Rezervátum, Déda-Mic Hidrológiai Rezervátum).

 

  1. A kárpátaljai folyók hulladékterhelésének, illetve a folyami hulladék jellegének és újrahasznosítási lehetőségeinek vizsgálata

Kárpátalja folyóinak kommunális eredetű műanyagokkal való szennyezettsége évek óta nemzetközi szintű problémává nőtte ki magát. A felelős hulladékkezelés és a természeti környezet megóvása megkerülhetetlen szegmense korunk emberének. A természetes élőhelyek degradációja, a környezeti hatótényezők szempontjából érzékenyebb fajok elterjedési mutatóinak negatív változási tendenciái jelzik, hogy a környezeti változások általános érvényűek, melyek következményei egyidejűleg a mi életminőségünket is befolyásolják. A program keretében felmérnénk és lokalizálnánk a hulladéklerakókat és a kihelyezett hulladék mennyiségét. Vizsgálatainkat idővel kiterjesztenénk a mikroműanyagokra is. A kutatás eredményeit kiadványban ismertetve felhasználnánk a környezeti nevelés folyamatában, eljuttatnánk az illetékes hatóságokhoz.

 

  1. A Nagydobronyi Vadvédelmi Rezervátum komplex ökológiai állapotfelmérése

A nagydobronyi erdőben kialakított erdei iskola és terepgyakorlati bázis infrastrukturális lehetőségeire alapozva általános ökológiai felmérő vizsgálatokat tervezünk megvalósítani. A területen kihelyezünk és üzemben tartunk egy állandó meteorológiai állomást. Ezen kívül florisztikai, faunisztikai és hidrobiológiai jellegű felmérő kutatásokat szeretnénk megvalósítani a területen. A Nagydobronyi Vadvédelmi Rezervátum környezetében történt erdőirtások, illetve a mezőgazdasági művelés alá vont területek arányának változásai és a különböző művelési módok hatásainak vizsgálata révén képet szeretnénk alkotni a terület pillanatnyi tényleges ökológiai állapotáról.

 

  1. A Róna-havas környezetének florisztikai és faunisztikai vizsgálata

A Hárs településen létrehozott Buczkó István Kutatóbázis révén lehetőségünk nyílik a hegyvidéki flóra és fauna rendszeres tanulmányozására. Terveink első fázisában általános terepbejárást, illetve a területre jellemző florisztikai és faunisztikai alapkutatásokat szeretnénk megvalósítani. Kutatási programunk e szakaszában elsősorban az itt honos növény- és állatvilág összetételét, védett, adventív, esetleg invazív fajok jelenlétét és állományainak kiterjedését mérnénk fel, valamint az élőhelyek természetességét, esetleges bolygatottságának mértékét vizsgálnánk. Ezek eredményeire építve a későbbiekben szekunder kutatási irányokat is ki tudunk majd jelölni.